Työryhmä laadullisesta seurantatutkimuksesta European Congress of Qualitative Inquiry -konferenssissa, Helsinki 12.1.2024

09.01.2024

Tervetuloa pohtimaan laadullisen pitkittäistutkimuksen vahvuuksia ja haasteita! Tutkimusryhmämme on mukana ECQI 2024 -konferenssissa Helsingissä 10.-12.1.2024. Järjestämme työpajan Walking alongside or visitors in life? Participant–researcher relations in qualitative longitudinal research, jossa pohditaan laadullisen pitkittäistutkimuksen kysymyksiä erityisesti tutkimukseen osallistumisen näkökulmasta.

Laadullista pitkittäistutkimusta kuvataan usein kulkemisena rinnakkain tutkittavien kanssa samalla, kun heidän elämänpolkunsa ja tilanteensa muotoutuvat ja muuttuvat kaiken aikaa. Samalla jatkuvan muutoksen ja uudelleenneuvottelujen kohteena on myös tutkittava ja tutkijan välinen suhde. Tämän osallistavan työpajan tavoitteena on päivittää käsitystämme tutkijan ja tutkittavien välisestä suhteesta. Keräämme kokemuksia erilaisista lähestymistavoista ja menetelmistä, joiden avulla voidaan vastata paremmin tutkimussuhteessa tapahtuviin muutoksiin sekä esiin nouseviin jännitteisiin ja kysymyksiin – myös eettisiin haasteisiin. Työpajan tavoitteena on oppia toisiltamme ja tarjota tilaa yhteiseen pohdintaan.

Työryhmän koordinaattorit edustavat eri tieteenaloja, ja he esittävät lyhyitä alustavia muistiinpanoja ja provokaatioita/kysymyksiä omista hankkeistaan ja kokemuksistaan kutsuna ja avauksena yhteiselle pohdinnalle. Esitetyt esimerkit tulevat erilaisista hankkeista, joissa osallistujien ikä vaihtelee varhaisvuosista (1-8-vuotiaista) aina ikääntyneisiin vanhuksiin.

Työpajan järjestää yhteistyössä kolme tutkimushanketta: Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen institutionaalisia käytäntöjä tutkiva TRACE-tutkimusryhmä, pohjoismainen nuorten seurantatutkimus Nuoret ja tulevaisuus maaseutualueilla (FUNORE) Jyväskylän yliopistosta, sekä Itä-Suomen yliopiston sosiaaligerontologian tutkimusryhmä, jossa tutkitaan ikääntyviä kotihoidon asiakkaita ja heidän digitaalisten terveyspalvelujen käyttöään (SOLDEX & HAIDI -hankkeet).

Koordinaattorit:

Niina Rutanen, Jyväskylän yliopisto
Mari Vuorisalo, Jyväskylän yliopisto
Kaisa Vehkalahti, Jyväskylän yliopisto
Helena Ristaniemi, Jyväskylän yliopisto
Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto

The 7th European Congress of Qualitative Inquiry
Parallel session 7C, klo 14:00 - 15:30, Helsingin yliopiston päärakennus sali U3041