Tutkimuskatsaus valottaa vähälle huomiolle jääneiden maaseutunuorten elämää

22.02.2024

Maaseutualueet eri Pohjoismaissa ovat kokeneet viimeisen sadan vuoden aikana valtavan rakennemuutoksen: alkutuotannon merkitys elinkeinona on romahtanut, mikä on johtanut monenlaisiin haasteisiin. Palvelujen väheneminen, koulujen lakkauttaminen, pitkät etäisyydet ja väestön ikääntyminen ovat haasteita, jotka näkyvät konkreettisesti myös maaseutunuorten arjessa. Tutkijatohtori Lauri Julkusen laatima tutkimuskatsaus Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa tiivistää aiempaa tutkimusta ja historiatietoa nuoruudesta erilaisilla maaseutualueilla neljässä Pohjoismassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ajallinen jänne ulottuu 1900-luvun alusta 2020-luvulle.

Tarvetta historiatiedolle

Katsauksessa tarkastellaan, miten maaseudun muutos on vaikuttanut etenkin nuorten ihmisten elämään. Nuorisotutkimuksessa korostuvat usein kulloisenkin sukupolven ajankohtaiset haasteet, mutta historiallista tarkastelua tehdään verrattain vähän. Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa vastaa osaltaan tähän perustiedon ja historiallisen näkökulman tarpeeseen.

- Monet maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden nuorten elämään vaikuttavat ilmiöt, kuten muuttoliikkeet sekä taloudelliset ja koulutuspolitiikan muutokset, kytkeytyvät vahvasti pidemmän aikavälin kehityssuuntauksiin, kertoo katsauksen kirjoittaja Lauri Julkunen Jyväskylän yliopistosta.

Historiallisen ulottuvuuden lisäksi tutkimuskatsaus tarkastelee niin ikään vähemmälle huomiolle usein jääviä maaseudulla asuvia nuoria. Aiemman käsityksen mukaan maaseutunuoruuden tutkimuksessa ovat painottuneet varsinkin pois muuttamisen teemat. Nyt ilmestyvä katsaus kuitenkin osoittaa, että myös muut näkökulmat ovat olleet – ja ovat edelleen – merkityksellisiä ja tärkeitä.

- Nuorisotutkimusta voidaan kritisoida kaupunkikeskeisyydestä: painopiste on ollut kaupunkimaisissa paikoissa ja nuorisokulttuureissa, kun taas maaseutunuoret ovat jääneet pitkälti marginaaliin, sanoo hankkeen johtaja Kaisa Vehkalahti Jyväskylän yliopistosta.

Pidempiaikainen kaupunki–maaseutu-dikotomia ei ole menettänyt otettaan nykyaikana, mutta se on saanut uudenlaisia merkityksiä nykykulttuurissa. Toisaalta esimerkiksi digitalisaatio ja globalisaatio ovat hälventäneet fyysisen asuinpaikan roolia, millä on ollut vaikutusta myös maaseudulla asuvien nuorten elämään.

Julkaisun taustalla Pohjoismainen hanke maaseutunuoruudesta

Historiatiedon lisäksi katsauksessa luodaan yleiskatsaus maaseutunuorisoa koskevaan aiempaan tutkimuskirjallisuuteen ja sen painopisteisiin. Katsaus jakautuu neljään temaattiseen ja löyhästi kronologiseen lukuun, joissa paneudutaan muun muassa nuorten elämään 1900-luvun alun agraarikulttuurissa, toisen maailmansodan jälkeisiin muuttoliikkeisiin, hyvinvointivaltiouudistuksiin maaseudun näkökulmasta sekä maaseutunuoruuteen yhä globalisoituneemmassa maailmassa. Nuorisotutkimusseuran julkaisema katsaus julkaistaan maksuttomina verkkoversioina sekä suomeksi että englanniksi.

Katsaus on osa monitieteistä tutkimushanketta The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-national Qualitative Longitudinal Study in four Nordic Countries (2022–2025), jonka tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisilla harvaanasutuilla ja maaseutumaisilla alueilla asuvien nuorten elämästä, kokemuksista ja näkemyksistä. Hanketta rahoittaa Future Challenges in the Nordics -ohjelma.

Julkaisun tiedot

Lauri Julkunen: Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa. Katsaus historiaan ja tutkimuksen painopisteisiin. ISSN 1799-9227, ISBN 978-952-372-054-1, Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 183. Sarja: Kenttä. 90 s.

Lauri Julkunen: Youth and changing rural regions in the Nordic countries. An overview of history and research priorities. ISSN 1799-9227, ISBN 978-952-372-055-8, Finnish Youth Research Network / Finnish Youth Research Society, Internet publications 184. 90 pages.

Julkaisut ovat saatavilla Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla.

Lisätietoja

Lauri Julkunen
Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
lauri.julkunen@jyu.fi

Kaisa Vehkalahti
Akatemiatutkija ja The Future of Nordic Youth in Rural Regions -hankkeen johtaja, Jyväskylän yliopisto
kaisa.r.vehkalahti@jyu.fi